List of Dams in Maharashtra

1 MULA Dam, Rahuri – River MULA 
2 Koyna Dam – River Koyna 
3 Jaikwadi 
4 Ujani -River Bhima 
5 Mulshi Dam – River Mula 
6 Khadakwasla – River Mutha 
7 Kolkewadi Dam 
8 Panshet – River Mutha 
9 Radhanagari 
10 Bhatsa 
11 Tansa 
12 Vaitarna 
13 Pawna – River Pawna 
14 Bhandardara 
15 Gangapur Dam, Nashik 
16 Ozarkhed Dam, Nashik 
17 Karanjwan Dam 
18 Nandur Madhmeshwar Dam 
19 Yeldari on Purna River Near Parbhani 
20 Siddheshwar on Purna River Near Parbhani 
21 Manar On River Manar Near Nanded 
22 Girna On River Girna 
23 Chaskaman On River Bhima Near Rajgurunagar 
24 Pravara On River Godavari 
25 Isapur Dam On River Painganga River 
26 Bhadardara On River Pravara